Sunday 29-03-2020
HQC 1020 -40 (-3.77%)
Open Price 1060
Highest 1060
Trading volume 8,154,680
Total value 8,403,000,000
Buy redundancy 2,936,730
IR CONTACT
Hoàng Quân luôn chú tâm duy trì không khí thoải mái, vui vẻ khi làm việc. Các hoạt động thường xuyên được tổ chức như: các giải thể thao, văn nghệ, tổ chức sinh nhật cho CBNV, ngày Hội gia đình Hoàng Quân và các hoạt động sinh hoạt như dự các ngày lễ truyền thống của đất nước và Công ty, các hoạt động chung vì cộng đồng