Thursday 18-01-2018
HQC 2640 -40 (-1.49%)
Open Price 2680
Highest 2710
Trading volume 8,277,530
Total value 22,091,000,000
Buy redundancy 1,419,290

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI