Wednesday 08-07-2020
HQC 1580 -20 (-1.25%)
Open Price 1620
Highest 1650
Trading volume 9,540,260
Total value 15,324,000,000
Buy redundancy 835,880
banner-HQ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI