Friday 21-02-2020
HQC 1100 -30 (-2.65%)
Open Price 1130
Highest 1130
Trading volume 1,234,330
Total value 1,368,000,000
Buy redundancy 808,340
banner-HQ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI