Wednesday 21-11-2018
HQC 1610 10 (0.63%)
Open Price 1590
Highest 1610
Trading volume 410,670
Total value 656,000,000
Buy redundancy 235,170

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI

 

 

 

 

Hide