Tuesday 23-10-2018
HQC 1680 -30 (-1.75%)
Open Price 1680
Highest 1690
Trading volume 3,994,470
Total value 6,587,000,000
Buy redundancy 267,980

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI

 

 

 

 

Hide