Tuesday 22-10-2019
HQC 1150 20 (1.77%)
Open Price 1130
Highest 1160
Trading volume 3,221,460
Total value 3,688,000,000
Buy redundancy 717,930
banner-HQ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI