Tuesday 19-06-2018
HQC 2000 -40 (-1.96%)
Open Price 2040
Highest 2070
Trading volume 2,600,330
Total value 5,281,000,000
Buy redundancy 281,130

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI