Monday 19-02-2018
HQC 2380 110 (4.85%)
Open Price 2310
Highest 2390
Trading volume 3,009,980
Total value 6,970,000,000
Buy redundancy 959,710

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI