Friday 29-05-2020
HQC 1110 30 (2.78%)
Open Price 1080
Highest 1120
Trading volume 6,057,910
Total value 6,669,000,000
Buy redundancy 1,747,870
banner-HQ
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

NỘI DUNG TRANG KHÔNG TÌM

THẤY VUI LÒNG KIỂM TRA LẠI